VWB GEOGROEP

Ervaren op het gebied van maatvoering

Maatvoering

Bouwactiviteiten in de woonomgeving , binnen bedrijven of aan infrastructuur vallen meestal pas op als de graafmachines beginnen, de stenen op een hoop liggen of de nieuwe machines geleverd zijn. Toch is het meest basale werk dan al achter de rug.

Een goede voorbereiding

Bij een bouwproject staat de aannemer meestal te popelen om te beginnen. Voor het zover is, moet echter wel bekend zijn waar en hoe diep hij mag graven en wat de eindaflevering moet zijn. Ook moet er bekeken worden of er schade aan omliggende objecten kan worden toegebracht door heien, grondwateronttrekking, etc. VWB beschikt over de technieken en de medewerkers om alle noodzakelijke 3D- en digitale terreininformatie voor u in kaart te brengen en de complete (hoofd- en detail) maatvoering te verzorgen.

Millimeterwerk

Bij industriële metingen komt het vooral aan op precisie en flexibiliteit. Ieder project eist een oplossing op maat: nauwkeurig , snel en betrouwbaar. VWB beschikt hiervoor over gespecialiseerde medewerkers en innovatieve instrumenten. Voor maatvoering- en deformatiemetingen heeft VWB de beschikking over Axyz software (integrated Industrial Measuring System) dat ‘as-built’ situaties goed in kaart brengt en ervoor zorgt dat prefab-elementen naadloos passen. Dit systeem maakt het mogelijk zelfs tijden de werkzaamheden te controlerenen en zo nodig bij te sturen.

Topografie

Topografische inmetingen

2D en 3D detailmetingen die online worden gemeten en verwerkt in dgDIALOG.

BGT

Online meten en verwerken BGT topografie en het inpassen in het gemeentelijke BGT bestand.

BGT

 • Akteposten meten
 • Splitsingsmetingen
 • Grenzen uitzetten

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netwerken (WION)

Is uw kabel- en leidingenarchief accuraat, volledig, nauwkeurig en digitaal beschikbaar?
Zo ja, dan is voor u de ontsluiting van uw gegevens naar het Klic-online geen probleem. In veel gevallen zal dit echter niet zo zijn. Vanuit de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) bent u verplicht aan deze eisen te voldoen en dit brengt veel werkzaamheden met zich mee.

DTB metingen

Alle infrastructuur, die bij Rijkswaterstaat in beheer en/of eigendom is, wordt in een driedimensionaal geografisch bestand beheerd. Dit bestand bevat zo’n 300 verschillende objecten, zoals wegmeubilair, lantaarnpalen, portalen, wegkanten, belijning, verkeersborden, hectometerbordjes, geleiderailconstructies, kabels en leidingen etc.

Geoefend in hoogtemetingen

Waterbodemmetingen-zandwinning

Niet alleen op het land, maar ook onder water wordt gebouwd. Ook daarvoor moet u kunnen beschikken over gedetailleerde gegevens van de bodem. Wij beschikken bij dergelijke metingen over een echoboot met apparatuur. En maken bij plaatsbepaling gebruik van
GPS-RtK. Voor bepalen van zowel de waterdiepte als de aanwezige sliblaag van zoete en ondiepe wateren ( van 30 cm, tot ongeveer 20m diepte) is de AquaScan het ideale systeem. Hiermee zijn tevens kabels en leidingen lokaliseren.

Nauwkeurigheidswaterpassingen

Voor de dienst NAP van de adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat voeren wij regelmatig secundaire en tertiaire waterpassing uit. Aansluitend worden berekeningen en vereffeningen voor het NAP-peilmerkennet van Nederland uitgevoerd. Ook het meten, controleren en berekenen van het peilmerkkennet binnen gemeenten behoort tot onze werkzaamheden.

Specialist in Deformatiemetingen

Deformatiemetingen

Door bouwactiviteiten op een slappe ondergrond kán de bestaande bebouwing verzakken. Om deformaties te kunnen detecteren, is het belangrijk dat u de huidige toestand exact heeft vastgelegd. Daarmee voorkomt u problemen én onterechte schadeclaims. Bouw activiteiten in oude stadsgebieden in de directe omgeving van bestaande bebouwing kúnnen deformaties veroorzaken. Huizen die al enigszins scheef staan, kunnen nog verder verzakken. Bemaling van grondwater als gevolg van heiwerkzaamheden of ontgraving kan tot verzakken of zelfs verschuiven van bebouwing leiden. Er ontstaan dan scheuren in binnen – en buitengevels met schadeclaims als gevolg.

Ervaring

VWB heef inmiddels heel wat metingen uitgevoerd in woningen, kantoorgebouwen en kerken, aan wegen, spoorwegen, bruggen en viaducten, in tunnels en industriële installaties, bij kabels, leidingen en (bovengrondse) opslagtanks en aan steigers en meerpalen.

Snel beschikbaar

Tijden de uitvoering van een bouwproject realiseert men zich vaak pas op het laatste moment dat er een nulmeting moet komen. Dan is het prettig om te weten dat onze medewerkers op zeer korte termijn beschikbaar zijn om deze voor u uit te voeren.

Speciale metingen

Speciale metingen

DE VWB Geogroep heeft alle mogelijkheden voor speciale metingen in huis of ter beschikking, dus ook voor u speciale metingen maken wij graag een offerte op maat voor u.

 • Scheepsmetingen
 • Meting mastkromming
 • Grondmechanica
 • Grondradar
 • Laserscanning
 • Inmeten van bommen (NGE)
 • Inmeten sluizen (Woerdende sluis Spaarndam)
 • Controlemeting kunstwerken zoals bruggen en viaducten,
 • Rechtheidsmetingen as Electriciteitsturbines en deformatiemetingen turbines
 • Inmetingen hal Aviodrome
 • Spoormetingen voor Prorail