Door bouwactiviteiten op een slappe ondergrond kán de bestaande bebouwing verzakken. Om deformaties te kunnen detecteren, is het belangrijk dat u de huidige toestand exact heeft vastgelegd. Daarmee voorkomt u problemen én onterechte schadeclaims. Bouwactiviteiten in oude stadsgebieden in de directe omgeving van bestaande bebouwing kúnnen deformaties veroorzaken. Huizen die al enigszins scheef staan, kunnen nog verder verzakken. Bemaling van grondwater als gevolg van heiwerkzaamheden of ontgraving kan tot verzakken of zelfs verschuiven van bebouwing leiden. Er ontstaan dan scheuren in binnen- en buitengevels met schadeclaims als gevolg.

Soms is de oorzaak van een deformatie niet bekend. Met enkele eenvoudige metingen kunt u deze wel achterhalen en doeltreffende maatregelen nemen. VWB legt desgewenst, met behulp van nauwkeurige digitale meetapparatuur, de actuele toestand van een bestaand object voor u vast vóórdat de bouwactiviteiten starten. Zo’n goed opgezette vooropname door onze geodetische specialisten voorkomt onterechte aanspraken op schadeclaims en bevordert probleemloze afhandeling bij werkelijk ontstane schade. Afhankelijk van de mogelijke deformaties meten wij horizontaal of verticaal, maar natuurlijk is ook een combinatie van beide metingen mogelijk. Als er deformaties in een vroeg stadium worden waargenomen, kunnen er snel maatregelen worden genomen om erger te voorkomen. Daarmee neemt het risico op grote schadeclaims af.

Ervaring

VWB heeft inmiddels heel wat metingen uitgevoerd in woningen, kantoorgebouwen en kerken, aan wegen, spoorwegen, bruggen en viaducten, in tunnels en industriële installaties, bij kabels, leidingen en (bovengrondse) opslagtanks en aan steigers en meerpalen. Onze ervaring hebben wij opgedaan bij grote projecten, zoals de monitoring van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam, tot aan het monitoren van een enkel gebouw. Onze jarenlange kennis en ervaring stellen wij graag ter beschikking om de mogelijke risico’s ook binnen uw projecten te beheersen.

Snel beschikbaar

Tijdens de uitvoering van een bouwproject realiseert men zich vaak pas op het laatste moment dat er een nulmeting moet komen. Dan is het prettig om te weten dat onze medewerkers op zeer korte termijn beschikbaar zijn om deze voor u uit te voeren. Bij het uitvoeren van deformatiemetingen biedt VWB u steeds een optimale balans tussen precisie, betrouwbaarheid en kosten. We maken gebruik van de meest nauwkeurige tachymeters en zelfregistrerende nauwkeurigheidswaterpasinstrumenten in combinatie met Invar barcode baken. Met foto’s kunnen wij vrijwel alle zichtbare gebreken voor u vastleggen. Breedtes van scheuren meten we door het plaatsen van scheurmeters die we voortdurend monitoren.

Tankdeformatiemetingen

Elke beheerder wil alle details van zijn tanks kennen. Deze moeten per tank regelmatig worden verzameld, zodat ze goed gegroepeerd beschikbaar zijn. Van tanks met bedrijvende daken is veel meer informatie nodig dan van tanks met een vast dak. Bij andere tanks kan men volstaan met alleen een hoogte- en/of zakkingsmeting.

Al deze werkzaamheden zijn vanaf de buitenkant van de tank uit te voeren, óók als de tank geheel of gedeeltelijk is gevuld. Bij lege tanks, die in ‘groot onderhoud’ gaan, wilt u meetgegevens van de ligging van tankbodem of de hoogte van tankbodem. Het dak moet bij een lege tank immers op alle plaatsen goed ondersteund zijn. Al deze metingen kunnen wij voor u in duidelijk gekleurde grafieken en tabellen presenteren. De resultaten zijn getoetst aan de normen van de Britisch Standards en de CPR 9.3. Zeker weten dat uw tanks in orde zijn, geeft u een veilig gevoel.

Uw omgeving is ons werkveld

Deformatiemeting bij binnenstedelijk bouwen

Met 17 miljoen inwoners begint Nederland een behoorlijk druk land te worden. De bevolking vergrijst, er zijn steeds meer eenpersoons huishoudens, de samenleving verandert, het voorzieningen niveau wordt steeds meer uitgebreid, kortom; er moet meer gebouwd worden. Om het landelijke karakter van Nederland nog enigszins te behouden voor toekomstige generaties wordt er vanuit de overheid gestimuleerd om oude wijken te regenereren braakliggende terreinen en verouderde industriële complexen te benutten voor woningbouw en/of gebouwen in de dienstverlenende sector.

Dit betekent dat er gebouwd moet worden tussen bestaande gebouwen, bebouwing die er vaak al decennia lang staat en daardoor niet over de hoogwaardige funderingen beschikken waar de hedendaagse gebouwen mee worden uitgerust. Het risico op scheuren in de naastgelegen gebouwen is dus bepaald niet denkbeeldig. Tel daarbij op dat de gebouwen vaak particulier eigendom zijn en zie hier; het recept voor problemen tussen opdrachtgever en de omwonenden, wat kan uitmonden in langdurige juridische procedures. Daar zit u als opdrachtgever niet op te wachten, dus waarom wachten tot het fout gaat voordat u professionals inschakelt?

Preventief

Door geleden schades in het verleden kiezen gemeenten steeds vaker voor een strengere aanpak. Al tijdens het verlenen van de bouwvergunning wordt duidelijk gemaakt dat schade aan openbare of particuliere eigendommen zoveel mogelijk moet worden beperkt, zo niet voorkomen. Tegenwoordig wordt in een algemene bijlage voor de bouwvergunning al vaak aangegeven dat de bestaande (omliggende) situatie moet worden gemonitord bij binnenstedelijk bouwen.

Hiervoor heeft VWB Geogroep een plan opgesteld volgens het door haar gehanteerde basis principe: oorzaak , het medium (grond) en het object. Als gevolg van de werkzaamheden in de grond, samen met een eventueel onvoldoende functionerende fundering van een object, bestaat de mogelijkheid van verzakkingen of vervormingen van een object. Met een object wordt bedoeld: alles wat onlosmakelijk verbinden is met de grond, zoals gebouwen, bruggen, tunnels, spoorlichamen etc.

Om deze verpakkingen te kunnen monitoren worden er meerdere technieken die binnen de VWB organisatie voorhanden zijn gecombineerd, om zo tot een totaal pakket van metingen op en naast het gebouw en ter plaatse van de eventuele bouwkuip te komen. Naast het projectmanagement en het uitvoeren van de verschillende deformatiemetingen verzorgt VWB Geogroep bijvoorbeeld ook metingen voor het bepalen van de horizontale verplaatsing van damwanden met behulp van inclinometers. Zo wordt bijvoorbeeld schade aan het gebouw door het heien van stalen damwanden tot een minimum beperkt. Maar ook trillingsonderzoek om schade bij heiwerkzaamheden tot een minimum te beperken behoort tot de mogelijkheden.

Impressie 1

Impressie 2

On-line

Met een on-line monitoringsysteem kunnen de metingen automatisch worden uitgevoerd en worden de meetgegevens via een datalink (radio, gsm of telefoonlijn) naar een centraal punt gestuurd om daar te worden verwerkt. Een goed voorbeeld van deze techniek is het project Noord-Zuid lijn in Amsterdam waar VWB Geogroep bij betrokken is geweest. Een tussenvorm is het automatisch uitvoeren van de metingen waarna de data wordt opgeslagen in zogenaamde dataloggers. Voor de eenvoudigere projecten kan ook worden gekozen voor het manueel meten met behulp van tachymeter.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Inmiddels verrichten onze landmeters voor tal van opdrachtgevers succesvolle, betrouwbare en nauwkeurige metingen:

  • Gemeentes
  • Aannemers
  • ProRail
  • Rijkswaterstaat
  • Bouwkundige adviesbureaus
  • Expertisebureaus
  • Kabel- en leidingbeheerders
  • Beheerders van tankterminals

Enkele impressies.

Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op